Vsnahorni
| & | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | P | R | S | T | U | V | W | | | |

Vappar kappinn vfi fr
Vappar kappinn vfi fr
veldur knappur friur.
Happatappinn honum
hangir slappur niur.

Hfundur:

Tilefni:

Skr: 2006-12-27 19:52:01